LITERAL PRO 2024 - BARCELONA

24 I 25 DE MAIG DE 2023

Condicions Generals de Contractació

Última actualització: 18 de novembre de 2022

Aquestes Condicions Generals de Contractació són aplicables al conjunt d’inscripcions realitzades en aquest lloc web  (www.literalpro.com), del qual n’és titular KULT (Cultura21, SCCL), en endavant, Cultura 21.

Cultura21, SCCL, és una societat inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona, en el full d’inscripció 13970, amb domicili a la ciutat de Manresa, al carrer de la Foneria 5-7 baixos (CP 08243) i seu NIF F65533200.

Podeu contactar amb nosaltres per escrit a l’adreça indicada, per correu electrònic a nfo@literalpro.com o per telèfon al 93 742 26 83.

D’acord amb el què estableixen la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i el Codi de Consum de Catalunya, es facilita als usuaris la informació completa aplicable als contractes celebrats mitjançant aquest lloc web.

Per tal de realitzar qualsevol operació (registre o inscripció) serà necessari acceptar les presents condicions i, en particular, l’usuari declara expressament:

 • Que ha llegit i accepta les condicions generals de contractació.
 • Que compta amb la capacitat suficient per contractar.

Característiques de les inscripcions

Cada inscripció compta amb la informació concreta de les seves característiques. Per a qualsevol informació addicional pot adreçar-se a info@literalpro.com.

Preu de les inscripcions

En la informació corresponent a cada inscripció consta el preu de la mateixa. Els preus indicats inclouen l’IVA al final del registre i la resta d’impostos i taxes que siguin aplicables.

Procediment d’inscripció

Per realitzar inscripcions mitjançant el web de Literal PRO cal seleccionar el tipus d’inscripció. Una vegada entrada tota la informació, cal guardar el formulari i seguidament cal “Pagar”.

En el cas de voler una factura, haurà d’introduir les seves dades. 

Una vegada introduïdes les dades l’usuari ha d’acceptar les condicions de contractació i la política de privacitat i seleccionar la forma de pagament, d’acord amb el què s’exposa a les següents condicions.

Pagament

Una vegada finalitzada la selecció d’inscripció, el client ha de seleccionar el sistema de pagament:

 • PayPal amb opció targeta o usuari de PayPal.

Cultura 21 no té accés a les dades relatives al mitjà de pagament i per tant tampoc són objecte d’emmagatzematge ni tractament. Una vegada finalitzat el pagament, el client rebrà la confirmació de la finalització de procés de compra i s’haurà formalitzat el contracte.

Desistiment del contracte i devolució

Una vegada realitzada la inscripció, el client podrà desistir del contracte i retornar-la d’acord amb el què estableixen els articles 68 a 79 de la Llei General de defensa dels Consumidors i Usuaris, durant un període de 14 dies naturals a comptar des de la recepció del producte.

Així mateix, ha de comunicar l’exercici del desistiment per correu electrònic a info@literalpro.com. En la seva comunicació haurà d’indicar amb claredat el nom, cognoms i DNI amb el què es va realitzar la inscripció, i un número de compte corrent per procedir a la devolució de l’import de compra. Si el pagament es va realitzar amb targeta o Paypal, Cultura21 podrà utilitzar el mateix sistema per a la devolució de l’import. El termini per procedir a la devolució de l’import pagat serà de 14 dies des de la recepció de la inscripció retornada.   

Dades de Caràcter Personal

En cas de realitzar registrar-se al web de Literal PRO, l’usuari haurà de facilitar les dades de caràcter personal necessàries per realitzar les operacions. Aquestes dades seran objecte d’emmagatzematge i tractament per part de Cultura21, SCCL.

Sens perjudici de la informació completa que consta a la nostra Política de Privacitat, li facilitem la informació bàsica al respecte:

 • Responsable: Cultura21, SCCL
 • Finalitat: Gestionar la relació comercial entre Cultura21 i els seus clients i tot allò que se’n deriva: comunicacions, compres, facturació, devolucions, enviaments, cobraments, etc., quan la persona interessada hagi adquirit productes mitjançant la pàgina web.
 • Legitimació: la base legal per a aquesta finalitat és l’execució del contracte de compra de les inscripcions corresponents, així com el consentiment de la persona interessada. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.
 • Consentiment: l’usuari accepta el tractament de les seves dades personals a l’omplir i enviar les seves dades mitjançant els formularis. El consentiment pot ser revocat per l’usuari en qualsevol moment.
 • Destinataris: no es cediran les dades a tercers excepte obligació legal.
 • Drets: l’usuari té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades així com a exercir la resta de drets tal i com s’explica a la informació completa de la Política de Privacitat. Pot exercir-los mitjançant correu electrònic a: info@literalpro.com.

Així mateix, és d’aplicació a les operacions subjectes a les presents condicions generals de contractació la Política de Privacitat completa d’aquest lloc web que pot consultar aquí.

Llengua

Els contractes celebrats mitjançant aquest lloc web són realitzats en llengua catalana.

Llei aplicable i furs

Els conflictes relatius a aquest lloc web es regiran per la normativa catalana i, si s’escau, de l’Estat espanyol. Seran competents els jutjats i tribunals de Manresa renunciant les parts a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i independentment del territori des d’on es produeixi l’accés. En tot cas, serà d’aplicació respecte al fur i la jurisdicció competent allò que disposi la normativa de consumidors i usuaris quan aquesta sigui aplicable a la controvèrsia.

Avís legal i política de privacitat

Última actualització: 18 de novembre de 2022

Aquest lloc web (www.literalpro.com és titularitat de Cultura21, SCCL, societat inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona, en el full d’inscripció 13970. Cultura21, SCCL, té el domicili a la ciutat de Manresa, al carrer Balmes 25-27 baixos esquerra (CP 08242) i  el seu NIF és F65533200.

Podeu contactar amb nosaltres per escrit a l’adreça indicada, per correu electrònic a info@literalpro.com o al telèfon al 93 742 26 83.

Podeu consulteu les Condicions Generals de Contractació.

Responsable del tractament de dades

Responsable: Cultura21, SCCL

NIF F65533200

ciutat de Manresa, al carrer de la Foneria 5-7 baixos (CP 08243) i seu NIF F65533200.

Correu electrònic: info@literalpro.com

Telèfon: 93 742 26 83

Informació general

Amb caràcter general l’ús de la pàgina web no requereix la comunicació de dades de caràcter personal per part dels usuaris. En cas que els usuaris comuniquin les seves dades personals a través d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre mitjà, Cultura21 garanteix la total confidencialitat d’aquestes així com el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tot adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i confidencialitat de les dades. Així mateix, en cas que l’usuari faci ús d’alguna de les vies de contacte existents en aquesta pàgina web, haurà d’acceptar explícitament la política de privacitat i les condicions corresponents.

La present política de privacitat és d’aplicació general a tots els usos i serveis d’aquesta pàgina web. No obstant, pot consultar la informació particular dels diferents serveis en l’apartat corresponent.

Drets de les persones interessades

Tenen la condició de persones interessades aquelles que hagin remès dades de caràcter personal a Cultura21. Les persones interessades podran exercir els drets reconeguts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, pel Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret d’accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament per part de Cultura21.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar dades de caràcter personal que puguin resultar inexactes o incorrectes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades de caràcter personal que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: permet a la persona interessada que no es digui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: permet a la persona interessada que se li facilitin les dades de caràcter personal per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable sense cap impediment.
 • Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): permet a la persona interessada no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o l’afecti significativament.

Així mateix, qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Cultura21 està tractant dades de caràcter personal que els afectin, o no, i en el seu cas exercir els drets abans esmentats.

En cas de sol·licitar la supressió de les dades personals, Cultura21 deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. La supressió de dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la gestió d’algun o alguns dels serveis prestats per Cultura21 podrà implicar el cessament d’aquests.

Per tal d’exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada podrà adreçar-se a Cultura21 per qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu postal, adreçat a:

LITERAL PRO – CULTURA21

Manresa, al carrer de la Foneria 5-7 baixos (CP 08243) i seu NIF F65533200.

 • Per correu electrònic, adreçat a: info@literalpro.com

Finalitats del tractament i legitimació

El tractament de dades de caràcter personal per part de Cultura21 té les finalitats següents:

 • Gestionar la relació comercial entre Cultura21 i els seus clients i tot allò que se’n deriva: comunicacions, compres, facturació, devolucions, enviaments, cobraments, etc., quan la persona interessada hagi adquirit productes mitjançant la pàgina web.

Legitimació: la base legal per a aquesta finalitat és l’execució del contracte de compra dels productes corresponents, així com el consentiment de la persona interessada. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

 • Enviament de comunicacions de caràcter informatiu als clients de Literal PRO.

Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada així com l’interès legítim de Cultura21 de posar en coneixement dels clients productes similars als adquirits per aquests. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

 • Enviament de comunicacions comercials, informació de productes, promocions i altres de tipus comercial, promocional i publicitari.

Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada prestat a l’hora de subscriure’s al newsletter de Literal PRO i l’interès legítim de Cultura21 de dur a terme la seva acció comercial. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal seran conservades de manera indefinida mentre el consentiment no sigui revocat per la persona interessada o fins que Cultura21 cessi l’activitat o el servei relacionat. Les dades corresponent a la facturació i els contractes celebrats serà conservada durant el temps legalment establert per la normativa aplicable.

Cessió de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada mitjançant aquesta pàgina web no seran cedides a tercers (exceptuant el cas de les recollides de productes a les llibreries indicades) si no se n’ha sol·licitat el consentiment de forma expressa, amb excepció dels casos legalment previstos, sens perjudici del tractament derivat de la comptabilitat, l’enviament dels productes, etc. sempre per compte i amb encàrrec exprés de Cultura21.

Adreces IP

Els servidors podran utilitzar de manera automàtica l’adreça IP i/o el domini emprat per l’usuari. Aquestes dades poden ésser recopilades amb finalitats estadístiques sobre el número i característiques de les visites. Així mateix, en cas de contactar amb Cultura21 mitjançant algun dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, l’adreça IP serà incorporada a l’arxiu corresponent juntament amb les dades remeses i l’acceptació de les clàusules de consentiment per al tractament de dades de caràcter personal, de les condicions de contractació o qualsevol altra que sigui expressament marcada i acceptada per l’usuari.

Mesures de seguretat

Cultura21, com a responsable i conforme al què disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció dels personis físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades els mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Informació particular en cas de registre

El registre a la pàgina web té com a finalitat facilitar l’experiència de l’usuari, la gestió de les compres i pagament que es troben a la venda a través de la web de Literal PRO. El registre requereix l’acceptació expressa de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu conteniment exprés al tractament de les dades de caràcter persona que faciliti mitjançant la pàgina web, entre les quals hi constaran les dades de contacte i facturació, incloses les necessàries segons el mitjà de pagament i enviament escollit. L’usuari podrà revocar el consentiment o exercir qualsevol dels drets que l’assisteixen adreçant-se a Cultura21 d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant l’espai habilitat a per donar-se de baixa una vegada accedeixi a l’espai personal amb el nom d’usuari i clau de pas indicats en el moment de registrar-se.

Informació particular en cas de subscripció al butlletí

La subscripció al butlletí requereix l’acceptació expressa de l’usuari de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu consentiment exprés a l’enviament per part de Cultura21 de  comunicacions per correu electrònic de caràcter informatiu i comercial. L’enviament podrà ésser cancel·lat unilateralment per Cultura21. Així mateix, l’usuari podrà adreçar-se a Cultura21 per exercir els seus drets d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant un enllaç de baixa automàtica que inclou l’enviament del butlletí a la part inferior del missatge.

Informació particular en cas de compra

La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal en cas d’inscripcions mitjançant aquesta pàgina web forma part de les condicions generals de contractació que han d’ésser acceptades per l’usuari en el moment de formalitzar el contracte.

Política de cookies

Última actualització: 18 de novembre de 2022

D’acord amb la normativa vigent, Cultura21 (Literal PRO) facilita als usuaris informació relativa a les ‘cookies’ que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les. www.literalpro.com utilitzen “cookies” pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les “cookies” al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles. 

Què és una ‘cookie’? Les ‘cookies’ constitueixen una eina empleada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu usuari registrat, si en disposa, dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina.

Com s’utilitzen les ‘cookies’ i quin tipus d’informació guarden? Al navegar per la pàgina web www.literalpro.com, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ al seu terminal que permetin conèixer la següent informació:

 • Informació estadística de l’ús de la web
 • El format de web que prefereix per accedir als dispositius mòbils
 • L’activitat que ha dut a terme l’usuari al web (pàgines vistes, cerques, etc.)
 • Dades de connexió a les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter

En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ del seu navegador alguns dels serveis de la pàgina web deixaran d’estar disponibles. 

Com puc bloquejar o eliminar les ‘cookies’? Pots permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ que tens instal·lades al teu equip, a la configuració de les opcions del navegador de l’ordinador, ‘smartphone’ o tauleta. El fet de bloquejar la instal·lació de les ‘cookies’ no t’impedeix la navegació efectiva a la pàgina web.